Pedagogisch beleid

voor de beste kwaliteit

De jongste afdeling van Doomijn is de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling. Opgericht in 2019 om te werken aan één van de pijlers uit de strategie van Doomijn: ‘excellente pedagogische kwaliteit’. Dit gedreven team, met passie voor pedagogiek en het vak kinderopvang, maakt het beleid én stelt zich ten doel dat alle pedagogisch medewerkers het beleid kennen en uitvoeren.

De afdeling PKO bestaat uit pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches, het consulententeam en aandachts- en klachtenfunctionarissen. Samen met de managers kinderopvang werken zij aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Pedagogisch beleidsmedewerker Femke Schipper: “Pedagogiek is de kern van onze organisatie. Als afdeling zijn we er om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen op dit vlak. We proberen er voor te zorgen dat elke medewerker dit beleid in hoofd en handen heeft én het met passie voor de kinderopvang in de praktijk brengt.”

Opvoedingsdoelen

Het pedagogisch beleid van Doomijn, op basis waarvan de afdeling PKO werkt, is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven:

1


Kinderen emotionele veiligheid bieden in een veilige en gezonde omgeving

2


De persoonlijke competenties van kinderen bevorderen

3


De sociale competenties van kinderen bevorderen

4


De socialisatie van kinderen, door overdacht van algemeen aanvaarde normen en waarden

“We volgen altijd de actualiteit en wetgeving in deze branche, en passen daar waar nodig ons beleid aan.”

Vraagbaak

Naast het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid, draagt de afdeling PKO ook zorg voor het coachen en trainen van de pedagogisch medewerkers. Femke: “De afdeling is voor de pedagogisch medewerkers een vraagbaak op allerlei gebieden. Van kwesties rondom bijvoorbeeld medicatie, inbakeren of de meldcode, tot het komen tot een uitdagend activiteitenaanbod. Daarnaast helpen de pedagogisch coaches de medewerkers bij individuele- of teamvraagstukken. In de toekomst bieden we nog meer trainingen aan om de vakkennis van management en medewerkers op peil te houden. Met coaching en deskundigheidsbevordering hopen we het werk van de pedagogisch medewerkers zo mooi mogelijk te maken!”

Dit merk jij als pedagogisch medewerker

van het pedagogisch beleid

Ondersteuning in ontwikkeling

Vanuit de Wet Kinderopvang is de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches verplicht om jou coaching te bieden en je te ondersteunen in jouw ontwikkeling. In 2019 hebben we al kennisgemaakt en je behoeftes gepeild. Waar sta je? Wat heb je nodig? Wat wil je graag anders zien? Ook hebben we informatie uit inspectierapporten en audits meegewogen.

Met deze input hebben we allerlei ondersteuningsvormen en coachproducten ontwikkeld. Hoe we hiermee aan de slag gaan en de doelen voor 2020 vind je in het coachplan op Intravers. Ook kan je eigen pedagogisch coach je hier alles over vertellen.

De circkel rond maken

Jaarlijks kijken we kritisch naar het beleid dat jullie pedagogisch handelen beschrijft. Ken jij als pedagogisch medewerker dit beleid en kun je hier handen en voeten aan geven? Sluit het beleid nog aan bij de praktijk of moeten we dingen veranderen? Wat vraagt de wet van ons en zijn er daarin wijzigingen? De pedagogisch beleidsmedewerkers checken doorlopend het beleid. We toetsen, onderzoeken en komen op werkbezoek. We bevragen jullie, de managers en coaches om samen de cirkel rond te maken: passend beleid dat voldoet!